Knihovní řád

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KARLOVY VARY -  KNIHOVNÍ ŘÁD 

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Čl. 1 Právní zakotvení

 1. Knihovní řád (dále jen KŘ) je vydán na základě zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informačních služeb - knihovní zákon (dále jen KZ). 
 2. Knihovna realizuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím, a tím naplňuje čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. 
 3. Činnost knihovny dále navazuje na zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 
 4. Činnosti  knihovny se dále dotýkají tyto právní předpisy:
  - vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. k provedení zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (KZ)
  - zákon č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
  - zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Čl. 2 Poslání Městských knihoven Karlovy Vary  

 1. Knihovna je součástí vzdělávacího a informačního systému společnosti a poskytuje svým čtenářům výpůjční, informační, bibliografické, rešeršní a reprografické služby. Organizuje kulturní a vzdělávací programy pro veřejnost.  

Čl. 3 Knihovní fond  

 1. MK je veřejnou knihovnou s univerzálním fondem, která shromažďuje, uchovává a půjčuje knihy, časopisy, noviny, mapy, a další informační prameny. Zpracovává, uchovává a poskytuje informace a zajišťuje přístup k dalším informačním systémům a databázím. K vyhledávání informací má MK k dispozici elektronický katalog, elektronické báze dat, přístupy do veřejných datových sítí, jimiž zprostředkovává informace o vlastním knihovním fondu, o knihovních fondech jiných knihoven a poskytuje faktografické informace.  
 2. MK shromažďuje ve svých fondech zejména dokumenty vydané regionálními vydavateli. Dále v dostupné úplnosti shromažďuje dokumenty o významných osobnostech, institucích a událostech v regionu a bibliograficky podchycuje regionální publikační činnost.  

II. UŽIVATELÉ 

Čl. 4 Registrace uživatelů  

 1. Registrovaným uživatelem knihovny se může stát občan České republiky, cizí státní příslušník nebo organizace zaregistrováním, zaplacením poplatku a přijetím čtenářského průkazu.  
 2. Na území města Karlovy Vary platí uživatel registrační poplatek v Městské knihovně pouze na jednom místě, registrace v dalších odděleních nebo pobočkách je potom zdarma.
 3. Čtenářský průkaz se vystavuje:
  -  občanům České republiky starším patnácti let po předložení platného osobního dokladu.
  -  občanům České republiky mladším patnácti let po vyplnění přihlášky opatřené podpisem zákonného zástupce.
  -  cizím státním příslušníkům po předložení platného osobního dokladu (pasu).
  -  organizaci po předložení platného osobního dokladu pracovníka pověřeného stykem s knihovnou.
 4. Čtenářský průkaz se nevystavuje:
  - lázeňským hostům
  - při jednorázové absenční výpůjčce
 5. Platnost průkazu je vymezena na dobu určitou. Po zaplacení registračního poplatku je průkaz aktivován na dobu 12 měsíců ode dne zaplacení. Po uplynutí této lhůty lze na požádání uživatele jeho platnost prodlužovat, a to vždy o další rok. Při prodloužení platnosti průkazu se ověřují identifikační údaje uživatele stejně jako při jeho vystavení. 
 6. Uživatel je povinen ohlásit změnu jména, bydliště a ztrátu čtenářského průkazu. Po oznámení ztráty knihovna zablokuje konto čtenáře proti zneužití a po ověření identifikačních údajů vystaví čtenáři nový průkaz. Za vystavení nového průkazu je čtenáři vyměřen poplatek dle platného ceníku. Za dokumenty půjčené na původní průkaz do oznámení ztráty zodpovídá uživatel až do jejich vrácení knihovně. 
 7. Průkaz uživatele knihovny slouží jako doklad pro styk uživatele s knihovnou, Uživatel jej předkládá při každém půjčování. Průkaz umožňuje držiteli využívat veškerých služeb knihovny. Čtenářský průkaz je nepřenosný (tzn., že MK poskytuje své služby pouze tomu čtenáři, jemuž je průkaz vystaven).
 8. Jednorázová registrace se vystavuje:
  - fyzické osobě nebo právnické osobě (zastoupené pracovníkem pověřeným stykem s knihovnou), která se prokáže platným osobním dokladem. Po zaplacení příslušného poplatku je umožněno využití prezenčních a absenčních služeb knihovny. Na takového uživatele se přiměřeně vztahují ustanovení tohoto KŘ. Při nedodržení výpůjční lhůty nebo při jejím prodloužení je čtenář povinen zaplatit registrační poplatek na další období, na které si dokumenty půjčuje.

Čl. 5 Ochrana osobních údajů uživatelů 

 1. Město Karlovy Vary – OLCRK - Oddělení Městské knihovny  Karlovy Vary je zaregistrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce, který má oprávnění shromažďovat osobní údaje uživatelů. Údaje na přihlášce slouží knihovně k identifikaci osoby využívající služeb knihovny, pro vzájemnou komunikaci mezi knihovnou a uživatelem a pro potřeby statistiky. Ochrana osobních údajů před zneužitím vychází ze zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a je zajištěna odpovědnými pracovníky a garantována knihovnou.
 2. Knihovna k registraci vyžaduje následující údaje:
  - základní identifikační údaje uživatele (povinné) - příjmení, jméno, trvalé bydliště, datum narození.
  U zahraničních uživatelů zjišťuje knihovna stát, který vydal průkaz totožnosti. 
 3. Uživatel je povinen tyto údaje uvést a povolit jejich zpracování knihovnou, pokud chce využívat služeb knihovny v plném rozsahu.
 4. Služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna ze strany uživatele platný průkaz uživatele knihovny, lze poskytnout pouze uživatelům, kteří souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu stanoveném KŘ. Základní identifikační údaje ověřuje knihovna podle osobního dokladu úředně vydaného k prokázání totožnosti, zpravidla podle občanského průkazu občana ČR, popř. podle platného pasu.
 5. Další kontaktní a statistické údaje uživatele (nepovinné) sloužící k poskytování dalších služeb uživatelům (např. zasílání informací e-mailem viz čl. 13, odst. 6): 
  - další kontaktní adresa (e-mail, přechodné bydliště apod.)
  - telefon, mobilní telefon, fax
  - akademické tituly, povolání
 6. Základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud uživatelem je osoba nezletilá, jsou v obdobném rozsahu a struktuře jako základní identifikační údaje uživatele. 
 7. Knihovna dále o uživateli vede: 
  - údaje služební: údaje o poskytnutých službách - uskutečnění objednávky, registrace výpůjčky, její prodloužení, odeslané upomínky
  - údaje účetní:údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
 8. Registrovaný uživatel může kdykoli oddělení městských knihoven Karlovy Vary písemně požádat o zrušení registrace a ukončení evidence jeho osobních údajů. Pokud oddělení městských knihoven Karlovy Vary nemá vůči takovému uživateli pohledávky, žádosti bezodkladně vyhoví. Osobní údaje registrovaného uživatele oddělení městských knihoven Karlovy Vary zlikviduje i bez jeho žádosti, pokud od konce posledního registračního období uplynuly dva roky a zároveň uplynul nejméně jeden rok od vypořádání posledního závazku registrovaného uživatele vůči oddělení městských knihoven Karlovy Vary.
 9. Uživatel podpisem přihlášky potvrzuje, že je obeznámen s Knihovním řádem a bude jej dodržovat. Zároveň podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů uděluje knihovně souhlas s evidováním a využíváním osobním údajů v rozsahu dle KŘ.

Čl. 6 Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 1. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů [autorský zákon]). 
 2. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a respektovat pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit případným kontrolním opatřením, která jsou potřebná na ochranu majetku knihovny. Jsou povinni zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek. 
 3. Uživatelé jsou povinni odložit v šatně svrchní oděvy, aktovky, tašky, kabáty apod. je-li šatna k dispozici (budova I.P.Pavlova 7). 
 4. Ve všech prostorách knihovny je zakázáno kouřit, konzumovat potraviny a nápoje a používat mobilní telefony. Do budovy knihovny je zakázáno vodit psy a jiná zvířata s výjimkou asistenčních psů u osob se zdravotním znevýhodněním. 
 5. Při porušení kteréhokoli ustanovení Knihovního řádu může být uživatel dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů. Stejnému postihu se vystavuje i uživatel, který svým nevhodným chováním obtěžuje ostatní čtenáře nebo personál. 
 6. Uživatel, který je postižen infekční chorobou nebo se v jeho okolí infekční choroba vyskytla, je povinen knihovně tuto skutečnost oznámit. Po dobu trvání choroby se těmto uživatelům služby neposkytují.
 7. Uživatel je povinen na výzvu před odchodem z Městské knihovny (případně z vymezeného prostoru) předložit ke kontrole všechny vynášené knihovní jednotky. Na výzvu zaměstnance Městské knihovny jsou uživatel i návštěvník povinni předložit ke kontrole svá zavazadla.
 8. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně vedoucímu příslušného oddělení 353221365 nebo vedoucí Odboru lázeňství, CR a kultury  353 118 380.

III. VÝPŮJČNÍ ŘÁD 

Čl. 7 Obecná ustanovení o půjčování 

 1. Režim výpůjček se řídí právním řádem ČR a tímto knihovním řádem.

Čl. 8 Způsoby půjčování

 1. Uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu ve volném výběru nebo na vyžádání ze skladu knihovny, případně je objednán z jiné knihovny prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

Čl. 9 Rozhodnutí o půjčování 

 1. Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a způsobu jeho půjčení rozhoduje knihovna.
 2. Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty v těchto případech:
  - jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození (unikátní a vzácné fondy, dokumenty zařazené do historických, konzervačních, příp. jiných fondů).
  - jestliže jsou zapotřebí k dennímu provozu knihovny (dokumenty určené k prezenčnímu studiu, dokumenty zařazené do příručních knihoven, dokumenty určené pro služební potřebu apod.)
  - jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)
  - jestliže byly vypůjčeny ze zahraničních knihoven nebo z českých knihoven, jež stanovily půjčení ve studovně.

Dokumenty ohrožené nadměrným opotřebením či krádežemi se půjčují pouze ke zdůvodněným účelům. Způsob doložení, četnost a formu výpůjček určuje knihovna v závislosti na stupni vzácnosti požadovaného dokumentu. Knihovna může rozhodnout o půjčování kopií místo původních dokumentů. 

Čl. 10 Počet půjčených svazků

 1. O počtu půjčených svazků mimo budovu rozhoduje knihovna zastoupená obsluhujícím knihovníkem. 

Čl. 11 Postupy při půjčování 

 1. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen dokument prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady vyjma běžného opotřebení odpovídajícímu stáří a povaze knihovní jednotky.
 2. Dokument, který je půjčen jinému uživateli, knihovna podle možností a na žádost uživatele rezervuje. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentů osobně, dopisem, elektronickou poštou, faxem, on-line prostřednictvím Internetu. Žádá-li stejný dokument najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky. 
 3. Knihovna je povinna vyhledat a vypůjčit uživateli žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny. Lhůta pro vyhledání a půjčení dokumentů po objednávce bez přesného uvedení identifikačních údajů dokumentu se prodlužuje o dobu nutnou k zjištění a ověření těchto údajů. 

Čl. 12 Meziknihovní výpůjční služby 

 1. Jestliže dokument není ve fondech knihovny, zprostředkuje knihovna na požádání uživatele výpůjčku dokumentu nebo jeho kopii meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR nebo v zahraničí (podle § 14 KZ a vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb.), případně poskytne informace, kde se požadovaný dokument nalézá. Uživateli jsou účtovány pouze vynaložené náklady spojené s realizací meziknihovní výpůjční služby (příspěvky na poštovné).
 2. Přepůjčené dokumenty nevyzvednuté v určeném termínu se vracejí zpět půjčující knihovně (termín je uveden na oznámení o meziknihovní výpůjční službě nebo jej stanoví knihovník), povinnost uživatele uhradit vynaložené náklady za meziknihovní výpůjční službu nebo za kopii dokumentu zůstává. Povinnost uhradit poplatek za meziknihovní výpůjční službu má uživatel i v případě pozdního stornování svého požadavku. 

Čl. 13 Výpůjční lhůty 

 1. Výpůjční lhůta pro absenční půjčování:
  - knihy i periodika 1 měsíc
  - poslední čísla periodik: jen prezenčně v  čítárně I. P. Pavlova
  - AV (CD-Romy) jako příloha ke knize – 1 měsíc
 2. Výpůjční lhůta může být prodloužena: 
  -  výpůjčky knih dvakrát o jeden měsíc, celkem může mít čtenář dokument půjčený 3 měsíce. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení. Vypůjčený dokument nelze prodloužit v případě, je-li požadován dalším čtenářem. 
 3. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu pro absenční výpůjčky, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu nelze prodloužit. 
 4. Pouze prezenčně se půjčují knihy uvedené ve čl. 9, odst. 2 a poslední čísla novin a časopisů ve vybraných odděleních. O tom, které z těchto dokumentů a za jakých podmínek lze půjčit absenčně, rozhoduje knihovník.
 5. Uživatel je povinen vrátit půjčený dokument ve stanoveném termínu. Pokud tak neučiní, knihovna mu účtuje poplatek z prodlení podle ceníku (příl. č. 2).
 6. Knihovna není povinna upomínat své uživatele o vrácení půjčených dokumentů, může však uživatele upozornit na překročení výpůjční lhůty zasláním upomínky, a to v podobě písemné nebo elektronické. Uživatel má povinnost zaplatit poplatek za opožděné vrácení bez ohledu na to, zda mu byla doručena upomínka či nikoliv. Povinnost zaplatit tento poplatek vzniká dnem, který následuje po uplynutí stanovené výpůjční lhůty a je odstupňován (viz příl. č. 2 - ceník).
 7. Sdělí-li uživatel knihovně svoji e-mailovou adresu, bude zdarma 5 dnů předem upozorněn, že mu končí výpůjční doba. 

Čl. 14 Práva a povinnosti uživatelů při absenčním půjčování 

 1. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam ve svém výpůjčním systému. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám.
 2. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil, jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží výpis ze svého čtenářského konta. 
 3. Uživatel může vypůjčený dokument výjimečně vrátit poštou, je však povinen jej řádně zabalit a poslat doporučeně, nebo zásilku pojistit. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala, nezjistila závady a poslala uživateli potvrzení o vrácení. I v tomto případě je však uživatel povinen uhradit všechny pohledávky vůči knihovně. 
 4. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude dokument vymáhán právní cestou. 
 5. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb. 

Čl. 15 Využívání výpočetní techniky

 1. Internetu může využívat každý návštěvník starší patnácti let; děti do patnácti let musí mít písemný souhlas rodičů, v prostorách mimo oddělení pro děti mohou návštěvníci této věkové kategorie využívat Internetu jen v doprovodu rodičů. Poplatky za využití Internetu jsou stanoveny v ceníku (příl. č. 2).
 2. Uživatel si může předem zamluvit práci na počítači (i telefonicky). Při nedodržení objednaného termínu ze strany uživatele se rezervace ruší. 
 3. Každý uživatel má právo pracovat na počítači půl hodiny. Tuto dobu je možné prodloužit, není-li přítomen další zájemce.
 4. Uživatel nesmí používat výpočetní techniku knihovny k jiným účelům než k využití služeb poskytovaných knihovnou. Způsob práce uživatele je přesně vymezen vždy na příslušném počítačovém pracovišti. Uživatel je povinen nahlásit zahájení i ukončení práce s počítačem. Po ukončení práce musí zůstat počítač ve stavu, v němž byl předán obsluhou. 
 5. Uživatelé Internetu nesmí navštěvovat stránky, které prezentují pornografii, rasovou, národnostní nebo náboženskou nenávist. 
 6. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto. Je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně. 
 7. Uživatel nesmí: 
  - jakýmkoli způsobem zasahovat do systému. Zjistí-li hardwarovou nebo softwarovou chybu systému, je povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit službě
  - vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku, např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani používat síť k přístupům do jiných počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů
  - restartovat nebo vypínat počítač. 
 8. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry. 
 9. Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů. 
 10.  Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům. 
 11. Uživatel smí používat v prostorách knihovny svůj vlastní přenosný počítač. Jeho použití oznámí službu konajícímu pracovníku knihovny. Bezdrátové připojení k internetu může lze využít v prostorách k tomu určených.
 12. Uživatel je povinen respektovat ochranu osobních údajů (viz zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Čl. 16 Práva a povinnosti uživatelů v prostorách knihovny určených ke studiu 

 1. Uživatel má právo vypůjčit si k prezenčnímu studiu dokumenty z knihovních fondů knihovny. 
 2. Uživatel má právo užívat v prostorách knihovny volně přístupné fondy a vyložené noviny a časopisy. Není dovoleno brát k prezenčnímu studiu najednou víc než jeden poslední výtisk časopisu nebo novin. 
 3. Uživatel má právo vypůjčit si k prezenčnímu studiu dokumenty půjčené z fondů českých a zahraničních knihoven (prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby). Uživatel může studovat v prostorách knihovny také dokumenty, které si vypůjčil z jiných knihoven nebo vlastní tištěné a rozmnožené materiály. 
 4. Uživatelé jsou povinni chovat se v místech vyhrazených ke studiu tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům a řídit se pokyny platnými pro provoz v prostorách určených ke studiu. 
 5. Uživatelé mohou ke zpracování a reprodukci textů pro vlastní potřebu užívat jen takových prostředků, které nenarušují klid ve studovně a dalších prostorách knihovny. Přenosné elektrické přístroje pro práci s textem je možno používat pouze se souhlasem službu konajícího pracovníka. Podmínky použití viz čl. 15, odst. 11. 

Čl.17 Obsazování míst určených ke studiu 

 1. Uživatel má právo v prostorách určených ke studiu užívat jedno pracovní místo. Uživatel, který studuje dokumenty z knihovního fondu knihovny, má nárok na přednostní přidělení místa. 
 2. Jestliže jsou v prostorách určených ke studiu obsazena všechna místa, nemůže se v ní uživatel zdržovat a čekat na uvolnění místa. Není dovoleno, aby uživatel rezervoval místo pro jiného nepřítomného uživatele. 

Čl. 18 Referenční  služby 

 1. MK poskytuje v rámci referenčních služeb informace o katalozích, knihovních fondech a informačních pramenech v elektronické podobě. Může zajistit také přístup k plným textům dokumentů z dostupných databází na Internetu a na CD ROM. Dále poskytuje bibliografické informace ze souborných katalogů a databází knihovny.

Čl. 19 Reprografické služby 

 1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií. 
 2. Reprografické služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů knihovnou vypůjčených v rámci meziknihovních výpůjčních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. (autorského zákona). 
 3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy. 
 4. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních výpůjčních službách a její úhrada cenovým podmínkám zasílající knihovny.

Čl. 20 Zálohy, kauce a placení předem

 1. Při přijímání objednávek služeb za úhradu může knihovna žádat zálohu.
 2. Při půjčování mimo budovu může knihovna žádat jako záruku řádného vrácení dokumentu složení kauce, na kterou knihovna vystaví stvrzenku. Při řádném vrácení výpůjčky a předložení stvrzenky o zaplacené kauci, knihovna kauci vrátí v plné výši. Není-li uživatel ochoten zaplatit požadovanou zálohu, může mu být dokument půjčen pouze prezenčně.

Čl. 21 Půjčování na výstavy

 1. Smlouva mezi pořadateli výstav a knihovnou stanoví podmínky pro výběr, půjčení, bezpečnost a pojištění knihovních fondů knihovny během přípravy, pořádání a likvidace výstavy.
 2. Podle podílu knihovny na množství exponátů a na celkovém pojetí výstavy si může knihovna vyhradit právo být uvedena jako spolupořadatel výstavy.
 3. Výpůjční lhůta u exponátů půjčovaných na výstavy zahrnuje dobu trvání výstavy plus deset dnů, pokud nestanoví smlouva mezi pořadatelem výstavy a knihovnou jinak.

IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 22 Ztráty a náhrady

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení Občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.
 2. O způsobu náhrady rozhoduje knihovna podle čl. 23 tohoto KŘ.
 3. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 23 Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu (příl. č. 2)

 1. Poplatek z prodlení: 
  - nevrátí-li čtenář vypůjčené dokumenty ve stanovené výpůjční lhůtě, účtuje mu knihovna poplatek z prodlení. Výše poplatku se řídí platným ceníkem a čtenář je povinen jej knihovně uhradit v plné výši.
 2. Vymáhání nevrácených výpůjček: 
  - nezávisle na uhrazení poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů půjčených mimo budovu. Pokud uživatel nevrátí půjčené dokumenty do 8 týdnů od jejich vypůjčení aniž by si výpůjčku řádně prodloužil, je mu zaslána předžalobní upomínka a následuje vymáhání právní cestou.
  - v případě, že knihovna je nucena zahájit vymáhání právní cestou, uživatel je povinen nahradit manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.Tyto náklady se řídí příslušnou právní úpravou.
 3. Ztráta průkazu uživatele: 
  - za manipulaci a vystavení nového průkazu uživatele se účtuje manipulační poplatek.
 4. Propadnutí kauce: 
  - nedodrží-li uživatel ustanovení KŘ, kauce propadá v plné výši ve prospěch knihovny.
  - propadnutím kauce nezaniká nárok knihovny na vrácení vypůjčeného dokumentu v řádném stavu, zaplacení poplatků z prodlení, případně nárok na náhradní vyrovnání závazků v souladu s KŘ.

Čl. 24 Náhrada všeobecných škod

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady: 
  - uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality
  - jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná, může knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání tohoto dokumentu, případně i jiného dokumentu přinejmenším stejné ceny, při částečném poškození dokumentu může knihovna omezit svůj nárok na cenu kopie poškozené části, za převazbu apod.
  - finanční náhrada, která se skládá z těchto položek:
  - cena dokumentu podle cen na trhu v době ztráty
  - cena vazby podle cen vazeb obvyklých na trhu v době ztráty (jestliže vazba není zahrnuta v ceně dokumentu).
 3. Jestliže nedojde k nahrazení ztraceného dokumentu uvedením do původního stavu (dodáním dokumentu stejného vydání a ve stejné vazbě nebo opravením poškozené části), je knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu).
 4. Při náhradě se vybírá manipulační poplatek za úkony spojené s likvidací způsobené škody (administrativní agenda, bibliografické zjišťování atd.) a na úhradu znehodnoceného knihovnického zpracování ztraceného nebo zničeného dokumentu, případně na úhradu zpracování náhradního dokumentu. 
 5. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů. 

VI. Závěrečná ustanovení

Čl. 25 Vymezení základních pojmů

Knihovní fond je soubor veškerých knihovních jednotek, které Městská knihovna zpřístupňuje svým uživatelům. 

Volný výběr je část knihovního fondu, která je uživateli přístupná bez zprostředkování zaměstnancem Městské knihovny. 

Návštěvník Městské knihovny je vyjma zaměstnanců každý, kdo se zdržuje v jakýchkoli prostorách Městské knihovny. 

Uživatel Městské knihovny je každý, kdo v daném okamžiku jakýmkoli způsobem využívá knihovní fond, technické zařízení, data nebo jiné služby Městskou knihovnou poskytované – a to jak osobně, tak prostřednictvím jiné osoby, internetem, telefonicky apod.

Registrovaný uživatel Městské knihovny je uživatel, který vstoupil s Městské knihovnou do zvláštního smluvního vztahu, v jehož rámci mu Městská knihovna umožňuje využívat všechny prezenční služby, případně provádět absenční výpůjčky. Podrobnosti o vzniku, trvání i zániku tohoto právního vztahu stanoví knihovní řád.

Prezenční výpůjčka je výpůjčka knihovní jednotky, kterou lze uskutečnit pouze ve vymezených prostorách Městské knihovny. 

Absenční výpůjčka je výpůjčka, u které poskytne Městská knihovna svolení k tomu, aby registrovaný uživatel knihovní jednotku za dále vymezených podmínek užíval i mimo prostory Městské knihovny. 

Výpůjční lhůta je doba, po kterou smí uživatel vypůjčenou knihovní jednotku užívat. Výpůjční lhůtu stanoví Městská knihovna při provedení výpůjčky. Pokud tak neučiní, platí lhůty stanovené v tomto knihovním řádu.

Čl. 26 Výjimky z Knihovního řádu

 1. Výjimky z KŘ v závažných případech povoluje vedoucí oddělení  Městské knihovny Karlovy Vary. 

Čl. 27 Přílohy Knihovního řádu

 1. Seznam pracovišť MK 
 2. Ceník poplatků a služeb 
 3. Poučení o ochraně osobních údajů

Čl.28 Účinnost Knihovního řádu 

 1. Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dne 1.7.2006 

V Karlových Varech dne: 1.1.2009 

Marie Kubátová

Vedoucí odboru lázeňství, CR a kultury

Město Karlovy Vary

Příloha č. 1 - Seznam pracovišť Městské knihovny

Knihovna

Sídlo

Půjčovna pro dospělé

I.P.Pavlova 7, 360 01 Karlovy Vary

Čítárna

I.P.Pavlova 7, 360 01 Karlovy Vary

Dětské oddělení

I.P.Pavlova 7, 360 01 Karlovy Vary

Čankovská

U Koupaliště 854, 360 05 Karlovy Vary

Drahovice

Vítězná 49, 360 09 Karlovy Vary

Penzion pro seniory

Východní 16, 360 20 Karlovy Vary

Růžový Vrch

Sedlecká 4, 360 10 Karlovy Vary

Stará Role

Truhlářská  19,  360 17 Karlovy Vary

Tuhnice

Wolkerova 1, 360 01 Karlovy Vary

Vyhlídka

Raisova 3, 360 01 Karlovy Vary

Seznam pracovišť Městské knihovny

Příloha č. 2 - Ceník

REGISTRAČNÍ POPLATKY NA 1 ROK

Dospělí – zaměstnaní

100 Kč

Manželé – druhý člen

  50 Kč

Studenti

  40 Kč

Děti do 15 let

  20 Kč

Maminky na mateřské dovolené

  40 Kč

Důchodci do 70 let věku

  40 Kč

Nezaměstnaní (nutno předložit potvrzení)

  40 Kč

Lázeňští hosté

  40Kč

Jednorázová registrace

  20 Kč

Důchodci nad 70 let, nevidomí, držitelé průkazu ZTP

zdarma

   
POPLATKY Z PRODLENÍ (u oddělení a poboček,

kde je aplikován knihovní systém Clavius)

I. upomínka

ihned po překročení výpůjční lhůty 1 měsíc – neposílá se

10 Kč

II. upomínka – 14 dní po I. upomínce

20 Kč

III. upomínka - 14 dní po II. upomínce

50 Kč

IV. upomínka - 14 dní po III. upomínce

100 Kč

V. upomínka – předsoudní - 14 dní po IV. upomínce

200 Kč

Poštou nebo e-mailem posílá knihovna pouze II.,III., IV. a V. upomínka.

OSTATNÍ POPLATKY

meziknihovní výpůjční služba (příspěvek na poštovné) /1 kniha

40 Kč

tiskové výstupy 1 strana textu A4 a výstup z faxu

2 Kč

skenování

5 Kč

kopírování A4 - jednostranné/1 strana textu

2 Kč

oboustranné/1 list textu

3 Kč

kopírování obrázků A4

10 Kč

tiskové výstupy z CD ROM, disket či internetu - stejné jako

u kopírování

 

poplatek za zpracování nového dokumentu při poškození nebo ztrátě u knih

50Kč

poplatek za zpracování nového dokumentu při poškození nebo ztrátě u periodik

10 Kč

poplatek za zhotovení průkazky

zdarma

1. ztráta průkazu

30 Kč

2. ztráta průkazu

40 Kč

3. a další ztráta průkazu

50 Kč

poškození čárového kódu

10 Kč

práce na PC

20 Kč/hod

využití PC stanice k přístupu na internet a asistovaná služba knihovny

zdarma

Příloha č. 3 

Poučení o ochraně osobních údajů čtenářů knihovny 

 1. Oznamovací povinnost 
  Knihovna oznámí Úřadu pro ochranu osobních údajů, že je správcem a zpracovatelem osobních údajů svých čtenářů. 
 2. Účel zpracování osobních údajů čtenářů 
  Ochrana majetku pořízeného z veřejných rozpočtových zdrojů, zejména pak knihovního fondu půjčovaného čtenářům mimo prostory knihovny. 
  Poskytování kvalitních služeb čtenářům tím, že bude knihovna čtenáře kontaktovat v případech vymezených knihovním řádem nebo v případech, kdy si to čtenář sám vyžádá. Knihovna povede přesnou evidenci o všech transakcích, zejména o provedených výpůjčkách a využije těchto poznatků k efektivní akvizici a správě knihovních fondů. 
  Naplnění povinností uložených knihovně obecně závaznými právními předpisy – zejména zákonem č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zřizovací listinou knihovny. 
 3. Rozsah zpracování osobních údajů čtenářů 

Základní (povinné) identifikační údaje čtenáře:

Příjmení a jméno, adresa bydliště, datum narození. K ověření totožnosti předkládá čtenář občanský průkaz. 

Tyto údaje je čtenář povinen uvést a akceptovat jejich zpracování knihovnou, pokud chce využít jejích služeb v plném rozsahu. Pokud čtenář nedá souhlas s jejich zpracováním, může užívat pouze těch služeb, které knihovna poskytuje anonymně (prezenční studium dokumentů uložených ve čtenářských prostorách knihovny, služby čítáren). 

Další kontaktní údaje (pokud je čtenář uvede): Kontaktní či přechodná adresa, další možná spojení na čtenáře (telefon, fax, e-mail apod.) – údaje dobrovolné. 

Základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud čtenář je osoba nezletilá, jsou v obdobném rozsahu a struktuře jako základní identifikační údaje čtenáře. 

Údaje využívané pro statistické účely (pokud je čtenář uvede) – údaje dobrovolné. 

Údaje služební – údaje o čtenářském průkazu, o výpůjčkách, rezervacích apod. 

Údaje účetní – údaje o provedených finančních transakcích mezi čtenářem a knihovnou. 

4. Způsob zpracování a uchovávání osobních údajů čtenářů knihovny 

- Uchovávání na originálních písemnostech (přihláška čtenáře, výpůjční sáček, účetní doklady). Tyto písemnosti jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny, kam je zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky (zamčené dveře, zamčené archivní skříně, osobní dohled odpovědného zaměstnance atd.). Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s písemnostmi pracují v rámci svých pracovních úkolů stanovených vedoucími zaměstnanci.

- Uchovávání v počítačových databázích, které jsou uloženy na vyhrazených serverech. 

Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

5. Způsob ochrany osobních údajů čtenářů 

Zaměstnanci knihovny jsou povinni osobní údaje zpracovávat výhradně v rámci pracovní náplně a úkolů, které jim byly stanoveny, ve výše uvedeném rozsahu a účelu a ve shodě s ustanovením zákona, příslušné vnitropodnikové směrnice a dalších závazných předpisů. Jsou povinni dbát na správnost zpracovávaných osobních údajů a ověřovat ji podle dokladů k tomu určených, vyvarovat se jakéhokoli jednání, které by mohlo být chápáno jako neoprávněné zveřejňování osobních údajů čtenářů (např. sdělování jakéhokoli osobního údaje jiné osobě, než která je subjektem údajů nebo jejím zákonným zástupcem) a jednání , které by mohlo vést k neoprávněnému přístupu třetích osob k osobním údajům čtenářů knihovny. 

Knihovna zpracovává osobní údaje čtenářů od okamžiku, kdy čtenář předá knihovně vyplněnou přihlášku, čímž projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Osobní údaje čtenáře zpracovává knihovna, dokud s tím čtenář nevysloví písemně nesouhlas nebo dokud neuplyne lhůta dvou let od vypršení platnosti jeho legitimace a zároveň lhůta alespoň jednoho roku od vypořádání posledního závazku čtenáře vůči knihovně.

V případě porušení povinností knihovny vzniká čtenáři nárok na poskytnutí omluvy, opravy, eventuelně i na poskytnutí přiměřené peněžité náhrady. Pokud čtenář zjistí, že došlo k porušení povinností ze strany knihovny, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. 

6. Ukončení ochrany osobních údajů

Pokud čtenář požádá o ukončení zpracování svých osobních údajů nebo pokud uplyne výše uvedená lhůta, má se členství čtenáře v knihovně za ukončené a knihovna provede likvidaci osobních údajů. Znamená to skartaci originálních písemností (přihlášky čtenáře, event. změnové formuláře, které uživatel vyplnil, v neautomatizovaných knihovnách také výpůjční sáčky), případně anonymizaci identifikačních údajů v počítačových databázích.

7. Informování čtenářů o problematice ochrany osobních údajů 

Knihovna musí čtenáře informovat písemně a ihned o tom, že v případě čtenářské registrace

bude zpracovávat jeho osobní údaje, musí mu sdělit účel jejich zpracování a musí získat jeho

souhlas s tímto zpracováním. Čtenář se musí předem dozvědět, které osobní údaje jsou

základní (povinné) i to, že pokud je knihovně nesdělí a odmítne souhlas s jejich zpracováním,

nemohou mu být určité (adresné) služby poskytovány.